gtag('config', 'UA-130501671-1');

3.7.2019 (Webnoviny.sk) – Plneniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu prispejú viaceré opatrenia. Slovenská republika s cieľom zlepšiť realizáciu tohto záväzku prijala legislatívne a praktické opatrenia.

Tie sa týkajú napríklad definície mučenia, základných právnych záruk, doby trvania vyšetrovacej väzby, nadmerného použitia sily zo strany orgánov činných v trestnom konaní, nedobrovoľnej sterilizácie, domáceho násilia či obchodovania s ľuďmi.

Vyplýva to zo Štvrtej periodickej správy SR o implementácii tohto dohovoru. Materiál, ktorý predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vláda na stredajšom rokovaní schválila.

Kroky vlády v oblasti predchádzania mučeniu

Slovenskej republike vyplýva záväzok predkladať Výboru OSN proti mučeniu správy o prijatých opatreniach a o pokroku dosiahnutom pri dodržiavaní práv uznaných v tomto dohovore.

Predkladaná správa informuje o konkrétnych krokoch vlády SR prijatých v oblasti predchádzania mučeniu za obdobie 2015 – 2019.

Cieľom procedúry je posilnenie kapacít zmluvných strán pri plnení ich záväzkov podľa dohovoru, posilnenie adresnosti, zvyšovanie efektívnosti monitorovania plnenia dohovoru prostredníctvom znižovania potreby doplňujúcich informácií, ako aj možnosť výboru lepšie plánovať svoju prácu. Správa bude následne postúpená výboru do Ženevy.

Dohovor nadobudol platnosť v roku 1987

Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol dojednaný 10. decembra 1984 v New Yorku a nadobudol platnosť 26. júna 1987.

Slovenská republika sa stala jeho zmluvnou stranou 28. mája 1993. Dohovor má za cieľ zabrániť mučeniu na celom svete.

Od zmluvných strán vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia na odstránenie mučenia a netransportovali ľudí do krajín, kde existuje dôvodná obava, že budú vystavení mučeniu. Obsahuje tiež definíciu mučenia a zlého zaobchádzania a zakazuje ich výkon.

Viac k témam: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, mučenie, OSN Organizácia spojených národov
Zdroj: Webnoviny.sk – Definícia mučenia aj domáce násilie, Slovensko chce zlepšiť plnenie záväzkov dohovoru OSN © SITA Všetky práva vyhradené.