gtag('config', 'UA-130501671-1');

Napriek preventívnemu cielenému vyhľadávaniu v podobe cytolo-gického steru z krčka maternice  (PAP test) na Slovensku počet nových prípadov ochorenia neklesá. Dlhodobo nepriaznivú situáciu môže vyrišiť test na prítomnosť HPV novej generácie.

Rakovina krčka maternice je štvrté najčastejšie nádorové ochorenie žien1. Celosvetovo každý rok pribudne viac ako pol milióna nových prípadov. Ženy s diagnózou rakoviny krčka maternice sa dožívajú v priemere o 26 rokov menej v porovnaní s bežnou populáciou žien. Na Slovensku na ňu každoročne zomrie 232 žien. Je to však prvé rakovinové ochorenie žien dokázateľne  spôsobené vírusovou infekciou (HPV). Ide o jednu z mála onkologických diagnóz vhodných na sekundárnu prevenciu, tzv. skríning. Napriek preventívnemu cielenému vyhľadávaniu v podobe cytolo-gického steru z krčka maternice  (PAP test) na Slovensku počet nových prípadov ochorenia neklesol (v roku 2012 bolo novodiagnostikovaných 607 pacientok).  Ide o dlhodobo nepriaznivú situáciu.

Nevýhodou PAP testu je, že nemusí odhaliť všetky predrakovinové stavy a včasné štádiá rakoviny. Riešením by mohol byť test novej generácie na prítomnosť HPV – cobas®4800 HPV test. V rámci jediného odberu na báze zisťovania vírusovej DNA dokáže určiť 14 genotypov HPV vírusu, ktoré sa považujú za rizikové, čo sa týka vývoja rakoviny krčka maternice. Špeciálne sa   zisťuje  prítomnosť  dvoch  vysokorizikových genotypov  HPV 16 a HPV 18 spôsobujúcich vyše 70 % prípadov karcinómov krčka maternice.

Tento test bol klinicky validovaný v štúdii ATHENA, ktorá je najrozsiahlejšou americkou prospektívnou štúdiou týkajúcou sa skríningu karcinómu krčka maternice (vyše 47-tisíc žien na 61 pracoviskách). V tejto štúdii sa napríklad ukázalo, že u vyše 57 % pacientok vo veku 25-29 rokov, ktoré mali v skutočnosti  najťažší predrakovinový stav CIN III (ťažká dysplázia), bolo štandardné cytologické vyšetrenie PAP testom  falošne negatívne (čiže v poriadku).

Pridanie špecifickejšej, citlivejšej metódy molekulovej genetiky v podobe tohto druhu testovania HPV by mohlo pomôcť včasnému vyhľadaniu predrakovinových zmien na krčku maternice. Pacientka, u ktorej sa dokáže prítomnosť vysokorizikových typov HPV, by mala mať iný algorytmus vyhľadávania predrakovinových zmien na krčku maternice.

Negatívny cobas®4800  HPV test poskytuje istotu, že ťažké predrakovinové štádium nazývané CIN III nevznikne v priebehu najbližších 3-5 rokov (na rozdiel od negatívneho cytologického vyšetrenia).

Odborníci u nás momentálne odporúčajú testovať na prítomnosť HPV predovšetkým dve skupiny žien – ženy nad 30 rokov s nejasným cytologickým nálezom a pacientky po konizácii krčka maternice.

HPV test na báze DNA už používajú ako primárny skríningový nástroj v Holandsku a Estónsku. V USA je od januára 2015 testovanie na prítomnosť HPV uznané ako alternatíva cytologického vyšetrenia u žien od 25 rokov. Postupne sa smernice (guidelines) skríningu rakoviny krčka maternice menia aj v iných krajinách.

HPV pozitívne ženy majú rôzne riziko vzniku rakoviny krčka maternice (trojročné riziko vývoja ťažkej dysplázie až karcinómu)

prítomnosť HPV 16               1 zo 4 postihne  ťažká dysplázia CIN III

prítomnosť HPV 18               1  z  9 postihne ťažká dysplázia CIN III

12 ostatných typov HPV       1 z19 postihne ťažká dysplázia CIN III

 

Liečba rakoviny krčka maternice

Voľba liečby rakoviny krčka maternice závisí od lokalizácie a veľkosti nádoru, od jeho štádia (rozsahu), veku pacientky, celkového zdravotného stavu a iných faktorov. Práve určenie štádia je veľmi dôležité, lebo sa ním zisťuje rozsah nádoru a jeho prípadné rozšírenie do iných častí tela.

 

Druhy liečby

Pri odhalení predrakovinových lézií je potrebné odstrániť zmenené bunky na krčku maternice, ktoré by mohli viesť ku vzniku samotnej rakoviny. Zvyčajne ide o pomerne jednoduchý výkon nazývaný  konizácia (výrez časti krčka maternice).

 

V prípade diagnostikovaného karcinómu

Chirurgický zákrok

Chirurgickým zákrokom sa odstraňuje nádorové ložisko.  Medzi  typy  chirurgických výkonov patrí  trachelektómia – plodnosť zachovávajúca operácia  alebo radikálna hysterektómia, to znamená chirurgické odstránenie maternice s obidvoma vaječníkmi a s lymfatickými uzlinami malej panvy.

Rádioterapia  resp. chemorádioterapia

Pacientky v štádiu, keď  nie je indikovaná operácia, sa liečia súbežne rádioterapiou a/alebo chemoterapiou. To znamená, že dostávajú určitú dávku cytostatika, ktoré zabezpečí aj vyšší účinok podávanej rádioterapie.  Ožarovanie sa robí buď s pomocou veľkého prístroja (vonkajšia-externá rádioterapia) alebo pomocou tzv. brachyterapie.  Pri nej sa  rádioaktívny materiál zavádza priamo do krčka maternice a jeho okolia.

 

Chemoterapia

Ide o podávanie liekov, ktoré usmrcujú nádorové bunky. Lekár ordinuje jeden liek alebo kombináciu liekov.  Podáva sa v cykloch. Po jej podaní nasleduje obdobie na zotavenie, potom liečba opäť pokračuje s viacerými prestávkami. Väčšina pacientok dostáva túto liečbu ambulantne, ale niekedy je vhodnejšia hospitalizácia.

Biologická liečba

Biologickou liečbou nádorových ochorení  nazývame  taký spôsob liečby, pri ktorom sa k odstráneniu  nádoru používajú prvky a procesy  imunitného systému postihnutého organizmu.  Jednou z  foriem je využitie napr. monoklonálnych protilá-tok. Ide o moderný druh terapie  používaný na tzv. cielenú liečbu nádorov. Využíva sa aj v liečbe karcinómu krčku maternice.