gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) – Odkaz histórie slovenského lesníctva v kontexte zhoršujúceho sa stavu lesných porastov, potreba úpravy legislatívy a zmeny komunikačnej stratégie sektora – tieto témy najviac rezonovali počas valného zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory, ktoré sa konalo 11. apríla vo Zvolene.

Slávnostné valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory (SLsK) bolo zároveň pripomenutím si 25 výročia vzniku komory. Okrem profesora Rudolf Kropil, rektora TU vo Zvolene, ktorý sa ujal úvodného slova sa ho zúčastnili zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a viaceré významné osobnosti lesníckeho sektora a súvisiacich odvetví. Nechýbali predstavitelia organizácii štátnych lesov a združení vlastníkov neštátnych lesov a zástupcovia ďalších záujmových združení.

Lesníkov čoraz viac trápi negatívny vplyv klímy na zdravotný stav lesných porastov a s tým súvisica gradácia škôd spôsobených podkôrnym hmyzom. Tie za posledných 25 rokov stúpli o neuveriteľných 600 %. „Poškodenie lesa nevieme zastaviť, ale vieme niečo iné. Niečo, čo dokázal v minulosti nestor lesníctva Jozef Dekrét Matejovie, ktorému sa podarilo obnoviť vyrúbané a poškodené lesy. Dokážeme, opierajúc sa o lesnícku históriu a vedecké poznatky skĺbené s praktickými skúsenosťami, ponúknuť verejnosti náš príbeh, príbeh obnovy lesa. Lesníci dokážu za 50 rokov cielenej práce dostať les tam, kde bezzásahovosť možno za 300 rokov,“ uviedol Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). „Vieme to dosiahnuť hospodárením blízkym prírodnému lesu. A ak to vieme, tak to aj robme. Pomôže nám v tom aj legislatívna norma v podobe nového zákona o lesoch, ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR,“ zdôraznil J. Regec. V tejto súvislosti dodal, že lesnícka politika nemôže byť ovplyvňovaná zmenou vlády, zmenou na ministerských postoch ani v rámci lesníckej komory.

Na J. Regeca nadviazal predseda SLsK Milan Doľňan. Podľa neho situáciu v sektore zhoršuje aj nejednotnosť lesníkov. „A aj to, že si nevieme ujasniť filozofiu, že dovolíme trhať lesy rôznym záujmovým skupinám, bez širšej celospoločenskej diskusie. Pokiaľ toto nebude rozdiskutované, pokiaľ nebudú prijate dokumenty, či už to bude stratégia národného lesníckeho programu alebo štátna lesnícka politika, a pokiaľ tieto dokumenty nebudú schválené parlamentom a vládou na dlhé obdobie, nemôže to fungovať. Tieto dokumenty navrhujeme prijať nie na 10 rokov, čo v lese neznamená nič, ale výhľadovo na 40 – 50 rokov. Tak, aby boli záväzné aj nasledujúcim vládam a parlamentom. Len tak sa bude dať zladiť moderné fungovanie lesného hospodárstva, obhospodarovanie lesov so všetkými potrebami spoločnosti dnešných dní,“ dodal predseda SLsK.

Činnosť sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na MPRV SR od roku 2016 zosumarizoval Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie. Podľa vyhlášky o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov bola v roku 2017 vyplatená celková čiastka 2 069 946,28 eur pre 116 príjemcov a v roku 2018 bola vyplatená celková čiastka 2 296 013 eur pre 127 príjemcov. „V roku 2019 predpokladáme vyplatiť čiastku približne 3,0 mil. eur,“ dodal P. Kicko. Ministerstvo plánuje v tomto roku poskytnúť tiež dotáciu podniku LESY SR, š. p. na chov zubra a norika muránskeho. „S ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu v podniku LESY SR, ministerstvo požiadalo Ministerstvo financií SR o odpustenie odvodu vo výške 5,0 mil. eur do štátneho rozpočtu zo zisku štátneho podniku po zdanení. Ministerstvo financií SR prisľúbilo, že zohľadní našu požiadavku pri tvorbe štátneho rozpočtu SR na roku 2020 až 2022,“ dodal P. Kicko.

Súčasťou 25. valného zhromaždenia SLsK bolo aj prednesenie správy o činnosti SLsK a návrh úloh a aktivít na budúce obdobie, správa o hospodárení SLsK a návrh rozpočtu na rok 2019 a správa dozornej rady a prednesenie návrhu na zmeny stanov SLsK. Na záver VZ predseda SLsK M. Doľňan poďakoval členom SLsK za doterajšiu prácu a 12 z nich odovzdal plakety a pamätné listy.

Inzercia

Viac k témam: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, MPRV SR, obnova lesa, Slovenská lesnícka komora, SLsK
Zdroj: Webnoviny.sk – Ponúknime verejnosti príbeh obnovy lesa © SITA Všetky práva vyhradené.