gtag('config', 'UA-130501671-1');

21.8.2019 (Webnoviny.sk) – Cieľom návrhu novely zákona o autoškolách, ktorý v stredu schválila vláda, je zlepšiť podnikateľské prostredie pri vykonávaní vodičských kurzov, zvýšiť kvalitu odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov.

Zároveň má zabezpečiť kontrolnú činnosť výkonu vodičských kurzov. Pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získanie a predĺženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly budú platiť nové podmienky. Novelu s navrhovanou účinnosťou 23. mája 2020 predložil na rokovanie vlády minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).

Zmena legislatívy vyžaduje preškoľovanie

Novela sa bude týkať prevádzkovateľov autoškôl, inštruktorov a zamestnancov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl. Zmeny sa následne dotknú aj žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a účastníkov doškoľovacích kurzov autoškôl.

Kvalita vykonávania vodičských kurzov je podľa návrhu podmienená najmä schopnosťami inštruktorov. Výcvik vodičských kurzov v súčasnosti vykonávajú inštruktori autoškôl, ktorí sa vzdelávajú a dopĺňajú si svoje vedomosti a praktické zručnosti z vlastnej iniciatívy. „Doterajšia aplikačná prax však preukázala, že to vzhľadom na zvyšovanie kvality inštruktorov nie je postačujúce. Častá zmena legislatívy v oblasti cestnej dopravy, ako i nové trendy v oblasti výcviku vodičov si vyžadujú, aby inštruktori autoškôl boli preškoľovaní v priebehu ich aktívnej práce na úseku výcviku vodičov a nielen jedenkrát za päť rokov,“ uviedlo k novele Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Oprávnenie na vykonávanie skúšok

Terajšia legislatívna úprava výcviku vodičov podľa rezortu dopravy dostatočne nereaguje na záujmy prevádzkovateľov autoškôl pri zriaďovaní ich prevádzky na inom mieste, ako je sídlo autoškoly. Návrh novely tak vychádza v ústrety prevádzkovateľom autoškôl a záujemcom o vodičské kurzy vytvorením jasných podmienok pre zriadenie prevádzky autoškoly. „Súčasná legislatíva tiež neupravuje postavenie skúšobných komisárov, na vykonávanie odborných skúšok inštruktorov autoškôl. Preto je nevyhnutné ustanoviť právny rámec, na základe ktorého bude možné inštruktorom, ktorí splnia stanovené podmienky, udeliť oprávnenie na vykonávanie skúšok inštruktorov autoškôl,“ upozornilo ministerstvo dopravy. Ku koncu roka 2018 bolo na Slovensku registrovaných 609 autoškôl a 2 287 inštruktorov autoškôl.

V súlade s rozhodnutím vlády k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II novela zruší miestnu príslušnosť okresného úradu v sídle kraja podľa bydliska uchádzača pri podaní žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia. Návrh vyhovuje požiadavkám ministerstiev vnútra a obrany na vyňatie nimi prevádzkovanej autoškoly z Jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD). Zároveň pri vykonávaní vodičských kurzov nebudú musieť používať identifikačné zariadenie, na základe ktorého možno určiť polohu služobných vozidiel a miest, kde sa môže tento výcvik vykonávať. Prevádzkovanie týchto vozidiel je upravené osobitným chráneným režimom. Odhadované výdavky na úpravu JISCD v roku 2020 sú 750 tis. eur.

Nekalá činnosť niektorých prevádzkovateľov

V súvislosti s poznatkami o nekalej činnosti niektorých prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov sa podrobne vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru a v nadväznosti naň sa presnejšie vymedzujú skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania. Zavádza sa inštitút poriadkovej pokuty ako prostriedok na vymoženie práva na výkon predmetného dozoru,“ priblížil rezort dopravy. Novela upravuje zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a zákon o premávke na pozemných komunikáciách, a to v reakcii na zmeny súvisiace so zavedením inštitútu skúšobného komisára a so zmenami v doškoľovacích kurzoch.

Z dôvodu prevzatia európskej smernice z 18. apríla 2018 sa zmeny dotknú príslušného zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Rozšíria a upravia sa výnimky vo vzťahu k systémom základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku. Ešte väčší dôraz na odbornú prípravu profesionálnych vodičov, pokiaľ ide o úspornú jazdu s cieľom znížiť emisie CO2 z cestnej dopravy, sa má prejaviť v úprave obsahovej náplne kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.

Viac k témam: autoškola, novela zákona o autoškolách, vodičský preukaz
Zdroj: Webnoviny.sk – Podmienky pre vodičské kurzy v autoškolách by mali byť lepšie, vláda schválila viacero zmien © SITA Všetky práva vyhradené.