gtag('config', 'UA-130501671-1');

7.9.2019 (Webnoviny.sk) – Z hľadiska trestnej činnosti páchanej na deťoch možno skonštatovať, že výrazne stúpa počet trestných činov súvisiacich s detskou pornografiou. Uvádza sa to v Správe generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR.

Fenomén kyberšikany

Páchatelia sa podľa prokuratúry tejto trestnej činnosti dopúšťajú s použitím elektronických prostriedkov, najmä sociálnych sietí, aplikácií, resp. iných elektronických komunikačných nástrojov.

„Za trestný čin výroby detskej pornografie bolo v roku 2018 registrovaných 24 trestných vecí, za trestný čin rozširovania detskej pornografie 63 trestných vecí a za trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení 43 trestných vecí. V prípade trestných činov rozširovania detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení je v porovnaní s rokom 2017 registrovaný nárast počtu trestných vecí,“ uvádza prokuratúra s tým, že nárast až o 62 % zaznamenali v prípade trestných činov rozširovania detskej pornografie a o 54 % v prípade trestných činov prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení.

Prokurátori sa pri svojej činnosti podľa generálnej prokuratúry čoraz častejšie stretávajú aj s novými fenoménmi, ako je napríklad tzv. kyberšikana, ktoré výrazným spôsobom poškodzujú práva detí a ich zdravý psychický vývoj.

Problém domáceho násilia

GP SR v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na trestnú činnosť páchanú na deťoch bude aj v ďalšom období potrebné zamerať zvýšenú pozornosť a jej odhaľovaniu a postihovaniu prispôsobiť aj spôsob vykonávania dokazovania, technické vybavenie, ako aj odbornosť orgánov činných v trestnom konaní.

„Špecializácia prokurátorov na oblasť trestnej činnosti páchanej na deťoch, ktorá je na všetkých stupňoch prokuratúry zavedená od roku 2013, umožňuje prokurátorom hlbšie sa venovať tejto oblasti trestnej činnosti po odbornej stránke,“ uvádza prokuratúra.

Prokuratúra sa v správe venuje aj problematike domáceho násilia. „Odhaľovanie a účinný postih páchateľov trestných činov tzv. domáceho násilia je už od roku 2013 jednou z najvýznamnejších priorít činností prokuratúry. Význam problematiky odhaľovania a postihu trestných činov tzv. domáceho násilia je v rámci prokuratúry zvýraznený vytvorením špecializácie prokurátorov na trestnú činnosť mladistvých a osôb, ktoré pre nedostatok veku nie sú trestne zodpovedné, trestné činy spáchané na deťoch a násilie v rodinách. Ako pozitívny výsledok tohto úsilia možno hodnotiť zlomový stav, ku ktorému došlo už v roku 2015, keď sa podarilo napriek dlhodobo vysokej latencii tzv. domáceho násilia nielen zastaviť dovtedy neustále klesajúci počet odhalených trestných činov, ale naopak, výrazne zvýšiť ich odhalenie,“ informuje GP SR.

Pozitívny signál pre spoločnosť

Štatistické ukazovatele z roku 2018 podľa prokuratúry nasvedčujú tomuto trendu, a výsledky, ktoré sa v boji s trestnými činmi tzv. domáceho násilia podarilo doposiaľ dosiahnuť možno považovať za pozitívny signál pre spoločnosť všeobecne, ale aj pre obete domáceho násilia.

„Z trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby bolo obvinených 280 osôb, čo v porovnaní s rokom 2017 znamená mierny pokles, ale v porovnaní s rokom 2014, v ktorom bolo registrovaných 175 obvinených, ide o nárast až o 60 %,“ informuje prokuratúra.

Podľa neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa venuje pomoci obetiam domáceho násilia je nepopierateľné, že GP SR od roku 2013 zintenzívnila svoju činnosť smerom k odhaľovaniu a postihu páchateľov tzv. domáceho násilia.

„Či však zverejnené štatistické čísla skutočne znamenajú pozitívny výsledok ich snaženia, je ťažko jednoznačne povedať,“ uvádza vedúca Poradne združenia pre obete a právnička Sylvia Gancárová s tým, že vďaka vysokej latencii tejto trestnej činnosti nemajú ani približnú predstavu o tom, v koľkých rodinách či blízkych vzťahoch reálne dochádza k domácemu násiliu.

Veľmi málo obetí skutok oznámi

„Pri práci s obeťami totiž stále zisťujeme, že len veľmi málo skutočných obetí je ochotných skutok oznámiť a podstúpiť tortúru spojenú s trestným konaním. Bohužiaľ, súčasné trestné konanie v SR je rozdelené na konanie ‚vo veci trestného činu‘ a na konanie ‚po vznesení obvinenia‘,“ konštatuje Gancárová s tým, že takéto konanie býva veľmi dlhé a pre obete náročné tak psychicky, ako aj fyzicky.

Mimovládne organizácie aj vyšetrovatelia podľa Centra Slniečko už dlhodobo signalizujú, že nie každé domáce násilie je zločinom týrania blízkej osoby a zverenej osoby.

„Hlavne z pohľadu potreby dlhodobosti a závažnosti následku pri tomto zločine dochádza často v procese trestného konania k jeho prekvalifikovaniu na priestupok. Toto obete násilia veľmi ťažko nesú, lebo to vnímajú ako bagatelizovanie ich trápenia,“ zdôraznila Gancárová.

Nový trestný čin

Preto sa podľa nej nástojčivo javí potreba zaviesť do legislatívy nový trestný čin nižšej závažnosti, teda prečin, ktorý by obsahoval v skutkovej podstate popis násilného správania medzi blízkymi, ale nevyžadoval by dlhodobosť ani závažný následok v podobe utrpenia obete.

„Tým by sa zabezpečilo dôsledné vyšetrenie a potrestanie násilných skutkov medzi blízkymi, ktoré v súčasnosti končia ako bezvýznamné priestupky,“ vysvetlila Gancárová.

Špecializácia prokurátorov je podľa právničky skvelý krok, pripomína však, že prokurátor trestné konanie nevedie, priamo nevyšetruje, dozoruje ho, a posudzuje výsledok práce vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka Policajného zboru z pohľadu zákonnosti.

„Hlavne zo strany generálnej porkuratúry je potrebné vytvoriť tlak na ministerstvo vnútra smerom k špecializácii a vyškoleniu vyšetrovateľov pracujúcich s obeťami domáceho násilia. Prikláňali by sme sa za účinnejšiu spoluprácu GP a MV SR smerom k odhaľovaniu a postihu páchateľov tejto trestnej činnosti,“ dodala Gancárová.

Viac k témam: Centrum Slniečko, domáce násilie, kyberšikana
Zdroj: Webnoviny.sk – Stúpa počet trestných činov súvisiacich s detskou pornografiou, páchatelia používajú aj sociálne siete © SITA Všetky práva vyhradené.