gtag('config', 'UA-130501671-1');

6.12.2023 (SITA.sk) – Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Policajného zboru z radov príslušníkov Policajného zboru, ktorí ju momentálne požívajú, zanikne.

Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň kabinet odobril, aby boli zmeny v zákone prerokované v skrátenom legislatívnom konaní.

Status chráneného oznamovateľa

Materiál, ktorý na zasadnutie vlády predložil vedúci Úradu vlády SR, konštatuje, že nadmerné využívanie, resp. zneužívanie inštitútu chráneného oznamovateľa sa do veľkej miery týka práve príslušníkov Policajného zboru, čo môže ohroziť jeho schopnosť plniť zákonné úlohy. Preto budú policajti vylúčení spod niektorých ustanovení daného zákona.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu zjavného zneužívania inštitútu chráneného oznamovateľa a možného negatívneho vývoja danej situácie a potreby okamžitej reakcie na ňu,“ uvádza sa v dokumente.

Návrh novely tiež poukazuje na skutočnosť, že poskytnutie statusu chráneného oznamovateľa predstavuje významný zásah do pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom zásadným spôsobom obmedzuje práva zamestnávateľa. Preto je podľa predkladateľa žiadúce zaviesť do dotknutej právnej úpravy možnosť preskúmať na žiadosť zamestnávateľa rozhodnutie prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi.

Obmedzenie práv zamestnávateľa

„Týmto legislatívnym krokom sa odstráni zjavne neproporcionálne obmedzenie práv zamestnávateľa, keďže súčasná právna úprava umožňuje, len aby oznamovateľ, ktorému nebola poskytnutá ochrana prokurátorom, mal možnosť do 15 dní sám alebo prostredníctvom úradu požiadať nadriadeného prokurátora, aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany, avšak v prípade zamestnávateľa obdobný inštitút v súčasnom platnom znení zákona absentuje. Preto sa navrhovanou zmenou zabezpečí rovnováha medzi vzájomne kolidujúcimi záujmami zamestnanca a zamestnávateľa v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, ktorý podlieha dohľadu úradu,“ uvádza sa v dokumente.

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Novela zákona zároveň explicitne zavádza, že oznámenie protispoločenskej činnosti sa musí týkať, resp. potenciálne prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti zamestnávateľa.

„Pri ochrane poskytovanej podľa tohto zákona sa totiž primárne vychádza zo skutočnosti, že oznamovateľ, ktorý urobí napríklad oznámenie o skutočnostiach svedčiacich o existencii protispoločenskej činnosti svojho zamestnávateľa, bude následne podrobený zo strany takto poškodeného zamestnávateľa „aktu pomsty“, a to predovšetkým vo forme nespravodlivých a neoprávnených pracovnoprávnych postihov. Medzi oznamovateľom a osobou, o ktorej oznamovateľ podáva svedectvo, teda musí nevyhnutne existovať vzťah, napríklad v prípade zamestnávateľa a nahlasujúceho zamestnanca vzťah nadriadenosti a podriadenosti,“ zdôrazňuje materiál.

V opačnom prípade by podľa dokumentu oznamovateľ nikdy nepotreboval ochranu úradu poskytovanú podľa tohto zákona, a na druhej strane, zamestnávateľ by nikdy nemusel vykonávať vo vzťahu k oznamovateľovi akékoľvek „odvetné“ alebo iné opatrenia, na ktoré sa po udelení ochrany vyžaduje súhlas úradu.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Novela zákona, Ochrana oznamovateľov
Zdroj: SITA.sk – Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti z radov polície zanikne © SITA Všetky práva vyhradené.