gtag('config', 'UA-130501671-1');
Slovo ikona je gréckeho pôvodu. Grécke slovo “eikon” označuje “obraz”, “portrét”. Ikona je prostredníkom medzi nebom a zemou. Je oknom do neba. Vedie do duchovnej hĺbky zobrazovaného. Sv. Ján Damašský vysvetľuje: “Keď sa neviditeľné učiní viditeľným v tele, potom zobrazíme podobu Videného.” Podľa ikonopiscov sa ikona nemaľuje ale píše. Vraví sa, že počas tvorby vedie ikonopisec duchovný dialóg so svätcom, ktorého zobrazuje.  To znamená, že autor nemôže svojvoľne  do ikony pridávať svoje vnímanie, originálne ho umelecky dotvárať, ale v pokore ho prepisuje pod vedením Ducha Svätého.

Johannes von Kronstadt, ruský ortodoxný  presbyter a člen synody povedal o ikone „Pozeráte sa na ikonu spasiteľa a vidíte, že sa na vás pozerá svojimi svetlými očami, – tento pohľad je obraz toho, že skutočne so svojimi očami, svetlejšími ako slnko, na vás pozerá a vidí všetky vaše myšlienky, všetky vaše priania srdca a počuje vzdychy. Obraz je skutočne obraz, v ťahoch a znameniach zobrazí to, čo sa nedá nakresliť alebo pomocou znamenia zobraziť, ale sa dá pochopiť iba pomocou viery. Tak verte, že Spasiteľ sa vždy na vás pozerá a vás všetkých bezprostredne vidí pred sebou – so všetkými vašimi myšlienkami, vašim zármutkom, vašimi vzdychmi a všetkými vašimi životnými okolnosťami.“

„Nevážim si žiadne maliarstvo tak vysoko ako sú naše ikony. To najlepšie, čo som sa naučil, naučil som sa na našich ikonách, nielen to umelecké, ale aj náboženské,“ povedal ruský maliar a grafik Vasilij Kandinskij.

 

Oslovili sme známu švajčiarsku maliarku Susanne Guler, aby nám prezradila, ako vníma tvorbu ikon a čo pre ňu ikonopisectvo znamená.

Aké boli Vaše prvé dotyky s písaním ikon? A ktorá bola Vaša prvá ikona?

Na istom divadelnom predstavení jednej staroruskej legendy visela ikona v dielni topánok. Tento obraz spravil na mna taký dojem, že som sa začala zaujímať o tieto obrazy. Hľadala som aj ponuku na kurzy maľovania ikon, ktoré som potom navštevovala dlhé desaťročia na rôznych miestach a u rôznych učiteľov. Prvá ikona, ktorú som napísala bol archanjel Gabriel.

 Isto ste mali možnosť stretnúť sa aj so zbierkami originálnych starobylých ikon… mnohé sú napríklad na hore Sinai v Monastýre sv. Kataríny (6. storočie), v Moskve, v Petrohrade, vo vatikánskych zbierkach, v rôznych svetových múzeách, galériách… ktoré na Vás najviac zapôsobili, čo Vás na nich inšpirovalo duchovne, umelecky, ľudsky?

Najviac na mňa zapôsobili ikony v ortodoxných cirkvách, ktoré uctievajú veriaci. Tieto ikony majú nádherné duchovné vyžarovanie. Umelecký aspekt je pritom druhoradý. Samozrejme, že veľké svetové slávne ikony Andreja Rubleva, Theophana Gréka a mnohých neznámych maliarov ikôn vzbudzujú úctu a obdiv.

 Ktorá ikonopisecká škola Vás najviac zaujala a ovplyvnila?

Od nepamäti som nadšená maliarstvom ruských ikon a síce starými ruskými ikonami, ktoré vznikli do 17. storočia. V týchto ikonách je ruská spiritualita a ortodoxná obrazová dogma najčistejšie zachovaná. Cár Peter Veľký otvoril  dvere a bránu západnému maliarstvu so svojimi ideálmi krásy, keď pozval západných staviteľov a renesančných maliarov do krajiny. Západným štýlom sa poznačilo aj písanie ikôn. Najviac ukážková je pre mňa Novgorodská škola.

Aká ikona sa stala Vašou obľúbenou ikonou a prečo? Koľkokrát ste ju prepísali?

Moja obľúbená ikona je Trojica od Rubleva. Túto ikonu som určite už desaťkrát prepísala. Trojica ako symbol pre trojjediného Boha nie je nikde tak pekne znázornená ako s týmito troma symbolickými anjelmi.

Do akej miery pripúšťate osobitný, individuálny vklad ikonopisca do zobrazovanej ikony, napríklad vo farbe, vo vedení línií, v kompozičných obmenách?

Siedmy koncil v Nice, 787 uzákonil záväzný obrazový kánon, ktorý je pre všetkých maliarov ikôn záväzný. Okrem iného existujú knihy z Hory Athos, ktoré až do najmenšieho detailu určujú, ako má byť ikona namaľovaná. V podstate musí všetko zobrazené na ikonách, predovšetkým na scenériových presne súhlasiť s biblickým textom. Pre umeleckú sebarealizáciu a vlastné zobrazenie nie je na skutočnej ikone žiadne miesto! Túto podmienku východnej cirkvy musím ako maliarka ikôn spĺňať!

 Koľko času strávite bežne pri písaní jednej ikony?

To je ťažké povedať. Na každej ikone nie je rovnako veľa práce. Medzi jednotlivými pracovnými postupmi musí práca vždy znova dobre uschnúť. S ikonami sa zaoberám kratšie alebo dlhšie každý deň. Mnohé staré ikony boli namaľované v kompozičných aj farebných variáciách, napríklad sv. Juraj, Bohorodička, Kristus Pantokrator a podobne…Farebné tóny sa môžu obmieňať napríklad medzi bledomodrou, tmavomodrou, zelenomodrou atď., tiež hrajú úlohu osobitosti rozličných cirkví krajiny a jej príslušných dejín, ale v podstate určuje zobrazenie ikony obrazový kánon cirkvi. Ale aj tu platí: Žiadne pravidlo bez výnimiek!

Akú funkciu podľa Vás spĺňajú ikony prepísané v 21. storočí, v storočí vyspelých technológií?

Človek nie je aj v 21. storočí len racionálna, pribúdajúcou technikou ovládaná bytosť. Popri rozume a duchu má aj srdce a cítenie a to je cesta, kde nájdu ikony prístup k duši a oslovia zmysly. Čím je náš svet (ľudia) chladnejší a technokratickejší, tým sa viac ľudí pýta na duchovné hodnoty, ktoré sú pre nich určujúce v niekedy mätúcom všednom dni so svojím hlukom a stresom.

Sv. Anton

 

Aká je dnešná prax, spôsob odbytu ikôn? Je dostatok objednávok od cirkví, jednotlivcov?

A tak isto ako z horeuvedeného dôvodu existujú aj dnes ľudia, ktorí si nechajú namaľovať ikonu, ktorá pre nich veľa znamená a sprevádza ich životom. Keď si niekto objedná a kúpi ikonu len z dekoratívnych dôvodov, tak túto ikonu nemaľujem.
Cirkev, v pribúdajúcej miere aj katolícka, spoznala, že i v dnešnej dobe má ikona liečivý vplyv a pre veriacich môže byť zdrojom sily. V tomto zmysle je ikona nadčasová, pretože zobrazuje večnú pravdu.

Kedy a ako ste Vy osobne pocítili, že môžete, resp. musíte túto vzácnu vnútornú silu a osvietenie odovzdávať aj iným ľudom? Ako ste začali s vedením ikonopiseckých kurzov?

Už keď som sa zúčastňovala kurzov, vytvoril sa okruh milovníkov ikon a keď náš učiteľ odišiel do dôchodku, stala som sa jeho nasledovníčkou. Pôsobila som aj v pedagogickom povolaní, čo som mohla dobre využiť.

 Je rozdiel v ikonách kresťanských, byzantských, ruských a gréckych?

Všetky ikony sú kresťanské! Iné náboženstvá nepoznajú tento obrazový obsah! Vo východnej cirkvi sú všetky obrazové obsahy so svojím špecifickým zobrazením rovnaké, ako aj staré knižné ilustrácie, pretože majú ako základ Sväté písmo Starého a Nového zákona. Odchýlky sú podmienené rozličnými životnými podmienkami príslušných národov. Väčšina ruských ikon sa odlišuje od techniky prepisovania (plav) gréckych, srbských, bulharských atď.

 

Môžete povedať, že ste pocítili akési vnútorné vnuknutie, že musíte namaľovať konkrétnu ikonu?

Tvorba na ikone Zmŕtvychvstanie mi pomohla spracovať smútok zo smrti mojej dcéry.

Inšpirovali Vás niekedy aj konkrétni ľudia k spodobeniu ikony?

Mojou úlohou je niekoho povzbudiť, aby počúval svoje srdce a rozpoznal, ktorá ikona je jemu blízka. Nejde len o to ikonu vlastniť, ale v procese maľovania sa zaoberať s obrazovými obsahmi, technikou maľovania a farbami a to všetko zvnútorniť tak, že svätý obrázok sa stane skoro mojou súčasťou.

 Aký máte vzťah k ikonám Andreja Rubleva?

Rublev bol mních a veľmi duchovný človek, ktorý z najhlbšej pobožnosti prejavil (manifestoval) svoju vieru v nenapodobiteľne krásnych ikonách. Preto môže byť len vzorom pre každého tvorcu ikôn! Som presvedčená, že vážny ikonopisec by mal byť zakotvený v kresťanskej viere! Jeho pobožnosť žiari z jeho obrazov a robí ho sprostredkovateľom medzi pozemským životom a večnosťou. Ikony nie sú, prísne vzaté, žiadne umelecké diela v bežnom (všeobecne známom) zmysle, ale sväté remeslo. Maliar ikôn je len sprostredkovateľ božskej skutočnosti, ktorá sa prejaví v ikone. Preto sa ikona nepodpisuje, pretože ju nemaľuje z vlastnej individuálnej sily, ale pretože jeho ruka je vedená Duchom Svätým.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Susanne GulerBiografia výtvarníčky Susanne Guler

Maturita: Typ B
Nábožensko-pedagogické vzdelanie KISG SG, Ďalšie vzdelávanie dospelých
Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v maľovaní ikôn
O. Germann Stillhard, ortodoxný kňaz CH
O. Georges Drobot, ortodoxný kňaz F
A. Schelkova, maliarka ikôn, Paris
A. Heuser, arcibiskup Longin, stále zastupovanie ROK v Nemecku
Vzdelávacie cesty do Ruska, Georgie, Ukrajiny, Grécka, Cypru, Fínska
Prednášky o ikonách doma a v zahraničí

Bližšie info o Susanne Guler nájdete na www.ikonographie.ch

—————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Interview mit der Ikonenmalerin Susanne Guler

Welches waren Ihre ersten Berührungen mit der Ikonenmalerei? Welches war Ihre erste Ikone?

In einer Theateraufführung einer altrussischen Legende hing eine Ikone in einer Schusterwerkstatt. Dieses Bild hat mich so beeindruckt, dass ich begann, mich für diese Bilder zu interessieren. Auch suchte ich ein Angebot für Ikonen-Malkurse, die ich dann jahrzehntelang an verschiedenen Orten und bei verschiedenen Lehrern besucht habe. Die erste Ikone die ich gemalt habe war der Erzengel Gabriel.

Ganz sicher hatten Sie die Möglichkeit, die Sammlungen von originalen, alten Ikonen zu sehen… Viele sind auf dem Berg Sinai im Katharinenkloster, aber auch in Moskau, St. Petersburg, in den Vatikanischen Museen, den meisten Weltmuseen und vielen Galerien…Welche hat Sie geistlich, künstlerisch, menschlich inspiriert?

Am meisten beeindruckt haben mich die Ikonen in den orthodoxen Kirchen, die von den Gläubigen verehrt werden. Diese Ikonen haben eine wunderbare spirituelle Ausstrahlung. Der künstlerische  Aspekt ist dabei zweitrangig.
Selbstverständlich lassen einen die grossen weltberühmten Ikonen von Rubliov, von Theophanes dem Griechen und vieler unbekannter Ikonenmaler in Ehrfurcht erstaunen.

Welche Ikonenmalschule hat Sie am meisten inspiriert und beeinflusst?

Schon seit jeher bin ich von der russischen Ikonenmalerei begeistert und zwar von den alten russischen Ikonen, die bis zum 17. Jh. entstanden sind. In diesen Ikonen ist die russische Spiritualität und das orthodoxe Bilderdogma am Reinsten erhalten. Zar Peter der Grosse hat mit den  westlichen Baumeistern und Renaissance-Malern, die er ins Land geholt hat, der westlichen Malerei mit ihren Schönheitsidealen Tür und Tor geöffnet und damit die ursprüngliche russische Ikonenmalerei verwestlicht. Am wegweisendsten ist mir die Novgoroder Schule.

Welche Ikone ist Ihre Lieblingsikone und warum? Wievielmal haben Sie sie gemalt?

Meine Lieblingsikone ist die Dreifaltigkeit von Rubliov. Diese Ikone habe ich sicher schon zehnmal gemalt. Die Dreifaltigkeit als Sinnbild für den dreieinigen Gott kann nirgends so schön dargestellt  werden wie mit diesen drei symbolhaften Engeln.

In welchem Masse geben Sie den individuellen Ansatz der Ikonenmaler in die abgebildete Ikone zu, zB in Farbe, in der Führung der Linien, in der Änderung der Komposition?

Das 7. Konzil von Nicäa, 787 , legte einen verbindlichen Bilderkanon fest, der für alle Ikonenmaler zwingend ist. Zudem gibt es Malerhandbücher vom Berge Athos, die bis ins kleinste Detail festlegen wie eine Ikone zu malen ist. Grundsätzlich muss alles Dargestellte auf den Ikonen, vor allem auf den szenischen, genau mit  dem biblischen Text übereinstimmen. Für künstlerische Selbstverwirklichung und Eigenkreationen ist auf einer wahren Ikone kein Platz! Diesen Auflagen der Ostkirche bin ich als Ikonenmalerin verpflichtet!

Wieviel Zeit verbringen Sie beim Malen einer Ikone?

Das ist schwer zu sagen:
– nicht jede Ikone gibt gleichviel Arbeit,
– zwischen den einzelnen Arbeitsgängen muss die Arbeit immer wieder gut trocknen
– Ich beschäftige mich jeden Tag kürzer oder länger mit Ikonen.

Viele alte Ikonen wurden in kompositorischen und farblichen Variationen gemalt, zB Hl. Georg, die Gottesmutter oder Christus Pantokrator usw…

Die Farbtöne können variieren zB hellblau, dunkelblau, grünblau ect, auch spielen die Eigenheiten der verschiedenen Landeskirchen und ihrer jeweiligen Geschichte eine Rolle, aber grundsätzlich  bestimmt der Bildkanon der Kirche die Darstellung der Ikone.  Siehe oben! Aber auch hier gilt: keine Regel ohne Ausnahme!

„Was für eine Funktion, Ihrer Meinung nach, erfüllen die im 21. Jh gemalten Ikonen, im Jahrhundert der hochentwickelten Technologien?

Der Mensch ist auch im 21. Jh nicht nur ein rationales, von zunehmender Technik bestimmtes Wesen. Neben Verstand und Geist hat er auch Herz und Gefühl, und das ist der Weg wo Ikonen Zugang zur Seele finden und die Sinne ansprechen. Je mehr unsere Welt kälter und technokratischer wird desto mehr fragen Menschen nach spirituellen Werten, die ihnen wegweisend sind im manchmal verwirrenden Alltag mit all dem Lärm und Stress.

Wie ist die heutige Anwendung? Gibt es genug Bestellungen der Kirche und einzelnen Personen?

Und genau aus dem obigen Grunde gibt es auch heute Leute, die eine Ikone malen lassen, die ihnen viel bedeutet und sie durchs Leben begleitet. (Wenn eine Ikone bestellt und gekauft wird nur aus dekorativen Gründen, male ich
diese Ikone nicht.) Auch die Kirche, in zunehmendem Masse auch die katholische, hat in der heutigen Zeit erkannt, dass die Ikone heilbringende Wirkung hat und für den Gläubigen eine Quelle der Kraft sein kann. In diesem Sinne ist die Ikone zeitlos, weil sie die ewige Wahrheit abbildet.

Wann und wie haben Sie persönlich gemerkt, dass Sie aus dieser innern Kraft und Erleuchtung die Ikonenmalerei auch andern Menschen vermitteln können und müssen? Wie haben Sie angefangen mit Ikonen-Malkursen?

Schon als ich selber Kursteilnehmerin war hat sich ein Kreis von Ikonen-Liebhabern gebildet, und als unser Lehrer in den Ruhestand trat, habe ich seine Nachfolge angetreten. Auch war ich in einem  pädagogischen Beruf tätig, was mir sehr zu Gute kam.

Welche Unterschiede sind zwischen christlichen, byzantinischen, russischen und griechischen Ikonen?

Alle Ikonen sind christlich! Andere Religionen kennen diese Bildinhalte nicht! In der Ostkirche sind alle Bildinhalte mit ihren spezifischen Darstellungen gleich, ebenso die alten Buchillustrationen, weil sie als Grundlage die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments haben. Abweichungen sind bedingt durch die verschiedenen Lebensumstände der betreffenden Völker. Siehe oben! Die meisten russischen Ikonen unterscheiden sich in der Maltechnik (plav) von griechischen, serbischen, bulgarischen usw.

Können Sie sagen, dass Sie eine innere Eingebung bekommen haben, dass Sie eine ganz bestimmte Ikone malen mussten?

Die Auferstehungsikone hat mir geholfen, die Trauer über den Tod meiner Tochter zu bewältigen.

Haben Sie auch konkrete Menschen zum Malen einer Ikone inspiriert?

Es ist meine Aufgabe, jemanden zu ermuntern in sich hineinzuhören um zu erkennen, welche Ikone seinem Herzen nahe steht. Es geht ja nicht nur darum, eine Ikone zu besitzen, sondern im Herstellungsprozess sich mit den Bildinhalten, der Maltechnik und den Farben auseinanderzusetzen und sie so zu verinnerlichen, dass das heilige Bild fast ein Teil meiner selbst wird.

Was für eine Beziehung haben Sie zu den Ikonen von Andrej Rubliov?

Rubliov war Mönch und ein durch und durch spiritueller Mensch, der aus tiefster Frömmigkeit seinen Glauben in unnachahmlich-schönen Ikonen offenbarte. Darum kann er nur Vorbild sein für jeden Ikonenmaler!

Im Übrigen bin ich der Überzeugung, dass ein ernsthafter Ikonenmaler im christlichen Glauben verankert sein sollte! Seine Frömmigkeit strahlt aus seinen Bildern und macht sie zu Mittlern zwischen Diesseits und Jenseits.

Ikonen sind streng genommen keine Kunstwerke im landläufigen Sinne, sondern heiliges Handwerk. Der Ikonenmaler versteht sich als Werkzeug der göttlichen Wirklichkeit, die sich in der Ikone offenbart. Darum signiert er die Ikone auch nicht, weil er nicht aus individueller Kraft malt, sondern weil seine Hand vom Heiligen Geist geführt wird.

(Zhovárala sa: Mária Kovalčíková, Preklad: Tatiana Hromkovičová, Foto: Archív autorky,  Pripravila: Valéria Nagyová)